Tadeusz Karczyński

Tadeusz Karczyński, magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wpisany od roku 1992 do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1571. Działalność gospodarczą prowadzi od roku 1990, w tym od roku 1995 pod nazwą ,,AUDYTOR” Rachunkowość i Finanse Tadeusz Karczyński jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, a od roku 2017 – jako firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 733.

Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta, zdobyte m.in. w trakcie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wielu podmiotów gospodarczych, działających w różnych sferach życia gospodarczego.

Ponadto:
- dysponuje doświadczeniem dotyczącym dziedzin innych niż badanie sprawozdań finansowych,
- uczestniczył w pracach dotyczących przekształceń własnościowych jednostek,
- brał udział w pracach związanych z procesem łączenia i podziału spółek prawa handlowego,
- był głównym księgowym dużych przedsiębiorstw przemysłowych,
- pełnił funkcje członka i przewodniczącego rad nadzorczych komunalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mock