Tadeusz Karczyński, magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wpisany od roku 1992 do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1571. Działalność gospodarczą prowadzi od roku 1990, w tym od roku 1995 pod nazwą ,,AUDYTOR” Rachunkowość i Finanse Tadeusz Karczyński. W latach 1995-2017 był podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych a w latach 2017-2019 – firmą audytorską wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 733. Od roku 2020 nie prowadzi działalności polegającej na badaniu sprawozdań finansowych.

Więcej o zawodzie biegłego rewidenta na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - www.pibr.org.pl.

Tadeusz Karczyński posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta, zdobyte m.in. w trakcie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wielu podmiotów gospodarczych, działających w różnych sferach życia gospodarczego.

Ponadto:
- dysponuje doświadczeniem dotyczącym dziedzin innych niż badanie sprawozdań finansowych,
- uczestniczył w pracach dotyczących przekształceń własnościowych jednostek,
- brał udział w pracach związanych z procesem łączenia i podziału spółek prawa handlowego,
- był głównym księgowym dużych przedsiębiorstw przemysłowych,
- pełnił funkcje członka i przewodniczącego rad nadzorczych komunalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mock