BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Podstawowym zakresem działalności firmy audytorskiej jest badanie sprawozdań finansowych. Zawód biegłego rewidenta polega na wykonywaniu czynności rewizji finansowej, świadczeniu usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej i świadczeniu usług pokrewnych. Podstawowym aktem regulującym przedmiotowe zagadnienia jest ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Badaniu podlegają sprawozdania finansowe jednostek wymienionych w art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Badanie sprawozdania finansowego jest dokonywane w celu sporządzenia sprawozdania z badania, stwierdzającego m.in., czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Więcej o zawodzie biegłego rewidenta na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - www.pibr.org.pl.

Mock